Tuesday, April 24, 2012

Yom Hazikaron 5772

עקדת יצחק/ נעמי שמר

קח
את בנך
את יחידך
אשר אהבת
קח
את יצחק
והעלהו לעולה
על אחד ההרים
במקום
אשר אמר אליך
והעלהו לעולה
על אחד ההרים
בארץ המוריה.
ומכל ההרים
שבארץ ההיא
תעלה צעקה גדולה:
הנה האש
והנה העצים
והנהו השה לעולה
רבונו של עולם
המלא רחמים
אל הנער ידך
אל תשלח
אל הנער
ידך אל תשלח.
גם אם שבע נחיה
ונזקין
לא נשכח כי הונף
הסכין
לא נשכח את בנך
את יחידך

אשר אהבנו


לא נשכח
את יצחק.


 more here and here ...

No comments: